Strona głowna / regulamin mezoterapia

regulamin mezoterapia

Share Button

REGULAMIN KONKURSU Mezoterapia w Beauty Corner

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Mezoterapia w Beauty Corner
 2. Organizatorem Konkursu jest Agnieszka Niedziałek, prowadząca działalność gospodarczą AGN Agnieszka Niedziałek w Warszawie (03-910), Al. Jerzego Waszyngtona 12 m. 38, NIP: 822-233-29-65.
 3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest Spółka 4K SYSTEM Kurpiel Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Skoroszewska 7 lok. U2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000322750, NIP: 522-291-07-22, właściciel Kliniki Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Beauty Corner.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie WWWLOSY.PL i na profilu Facebook-owym www.facebook.com/napieknewlosy w dniach 05.10.2017 – 12.10.2017 2017 do godziny 12:00.
 • 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 • 3

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest pakiet 3 zabiegów mezoterapii mikroigłowej penem do mikronakłuwania na skórę głowy, o łącznej wartości 600 złotych, które zostaną wykonane w Klinice Medycyny Estetycznej i Kosmetogii w Warszawie, ul. Skoroszewska 7 lok. U2.
 2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową, który w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: … zamieści wpis, zawierający rozwinięcie zdania: „Chciałabym/chciałbym wygrać zabiegi mezoterapii igłowej ponieważ…”
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wwwlosypl@gmail.com w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia oraz w tym samym terminie ustalić z Kliniką Beauty Corner termin pierwszego zabiegu z pakietu, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 6. Odbiór otrzymanej nagrody (wszystkich 3 zabiegów z pakietu) powinien nastąpić w terminie 30 dni od potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody.
 7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora.
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
 • 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 • 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie  https://wwwlosy.pl/regulamin-mezoterapia/